قوانین امور گمرکی – ماده 9

مبحث دوم – فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده9– گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین بخوانید:
قوانین امور گمرکی – ماده 5
قوانین امور گمرکی – ماده 6
قوانین امور گمرکی – ماده 7
قوانین امور گمرکی – ماده 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی