قوانین امور گمرکی – ماده 11

به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

همچنین بخوانید
قوانین امور گمرکی – ماده 10
قوانین امور گمرکی – ماده 9
قوانین امور گمرکی – ماده 8
قوانین امور گمرکی – ماده 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی