قوانین امور گمرکی – ماده 7

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا وسایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت وجوهی است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

“کالای موجود در گمرک” به طور کلی کالایی است که هنوز اظهارنامه برای آن تسلیم نشده و به اصطلاح، اظهار نشده است، یا اگر اظهار شده هنوز پروانه یا سند ترخیص آن صادر نشده است و اگر سند آن صادر شده باشد، هنوز از گمرک خارج نشده است( ترخیص قطعی نشده).

این ماده دست گمرک برای اعمال مدیریت حسب مقتضیات را بسته است، مثلا اگر با نگهداری بخشی از کالا در عوض مطالبات یا بدهی های قطعی و حتی بیش از آن، امکان ترخیص بقیه کالای موضوع یک سند ترخیص وجود داشته باشد، عملا ابتکار عمل را از گمرک گرفته است، هرچند هنوز علی رغم این قید “نمی تواند اجازه…” بازهم به نظر می رسد نگهداری قسمتی از کالا نقش ” تامین ” را ایفا نموده و بدین ترتیب گمرک مجاز به اعمال مدیریت گردد.

همچنین بخوانید:
قوانین امور گمرکی – ماده 3
قوانین امور گمرکی – ماده 4
قوانین امور گمرکی – ماده 5
قوانین امور گمرکی – ماده 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی